Обичайното протичане на наказателния процес в Германия е свързан с провеждането на едно или повече заседания пред съдебен състав, при което се изслушва обвиняемия, разглеждат се доказателствата по конкретния случай и се взема решение относно виновността на му.

Немският Наказателен кодекс (Strafprozessordnung) предвижда и възможност присъдата да бъде издадена без устно заседание, чрез т.нар. наказателно постановление. То се подготвя от прокуатурата и се подписва от съдия при компетентния районен съд. Издаването на наказателното постановление се базира на доказателствата, събрани по време на разследването, които според прокуратурата са достатъчни, за да се допусне виновността на заподозрения.

В значително по- голямата част от случаите наказателното постановление се прилага при издаването на парични глоби (Geldstrafe). Възможно е обаче да се постанови и условно наказание лишаване от свобода за срок от максимално една година, както и наказателни мерки като конфискация на вещи и парични средства и др.

Практиката показва, че голяма част от наказателните постановления са изцяло неправилни или постановените в тях парични глоби, които се изчисляват по преценка на прокуратурата, са прекалено високи.

Наказателното постановление пристига като препоръчано писмо по пощата в жълт пощенски плик. В случай, че адресатът на наказателното постановление не е съгласен с наложените наказания и мерки може сам или с помощта на адвокат да повдигне възражение. Възражението води до разглеждането на случая от съдия по нормалния процесуален ред. Срокът за обжалване на наказателното постановление е две седмици.

Препоръчително е наказателните постановления да не се игнорират, особено в случаите, когато описаните в тях деяния, не отговарят на истината или глобата изглежда твърде висока. Своевременната намеса на адвокат може в определени случаи да доведе до значително по- ниско наказание или прекратяване на наказателното производство срещу заплащането на парична сума (Geldauflage), а при провеждането на съдебно заседание и до оправдателна присъда.


Борис Андреев                                                                                                      Октомври 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *