Подаването на данъчна декларация (Steuererklärung  или Einkommensteuererklärung) често бива отлагано с лека ръка за близкото или далечно бъдеще, тъй като е свързано с попълването на редица формуляри и сортирането на множество документи.

Важно е обаче да се знае кога реално, в зависимост от доходите или вида на заетост, съществува законово задължение за подаване на данъчна декларация. Отговорът на този въпрос е разпръснат в редица законови разпоредби. По тази причина статията е едно събирателно описание на основните положения и не претендира за пълна изчерпателност по темата.

Най- общо казано на данъчно облагане подлежат доходите (за всяка календарна година) на всички физически лица с адресна регистрация в Германия, като облагането става възоснова на собственоръчно подписана или подадена по електронен път данъчна декларация (§§1, 25 EStG= Einkommensteuergesetz). Като под Einkommensteuer се разбира данък общ доход. В зависмост от вида на заетост обаче съществуват и различни условия и задължения при подаването на данъчна декларация.

Наети лица (Arbeitnehmer)

За възнагражденията на наети лица (работници и служители) съществува и данък върху работната заплата (Lohnsteuer), който на практика е форма на данъка общ доход. Той се изчислява от работодателя и се превежда месечно на Германската финансова служба (Finanzamt)  като удръжка от заплатата.

Противно на общото правило описано по-горе, при работници и служители, от чиито възнаграждения ежемесечно се удържа Lohnsteuer, подаването на данъчна декларация е доброволно. Изключение от този принцип правят редица случаи, които са описани в чл. 46 от Закона за данък общ доход на ФР Германия (§ 46 ff. EStG). Най- съществените, от тях са следните:

  1. Данъчно задълженото лице има допълнителни доходи, които надвишават 410 € и не са били обложени с данък върху работното възнаграждение (Lohnsteuer). При допълнителните доходи става дума най- често (но не само)  за обезщетения или подпомагания (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Krankengeld и др.) 
  2. Данъчно задълженото лице получава трудови възнаграждения от повече от един работодател и месечните данъчни удръжки не са били изчислени на базата на общата сума на тези възнаграждения.
  3. При семейни партньори, подлежащи на общо данъчно облагане, всеки от които има доходи от работна заплата и за периода на облагане единият от тях е бил регистриран с данъчна класа 5 или 6 (Steuerklasse V oder VI)респективно комбинацията на данъчните класи при съпрузите е 3/ 5.
  4. Когато данъчно задълженото лице ползва определени данъчни облекчения (Freibeträge).
  5. Когато граждански брак на данъчно задълженото лице е бил прекратен чрез развод или по друг начин и единият от партньорите е сключил брак повторно през периода на облагане.

Декларация за Данък общ доход може да бъде подадена и доброволно. Това е препоръчително в случайте, когато удържаният ежемесечно данък върху работната заплата е по- голям от реално дължимият данък общ доход за годината. При разлика след приспадането надплатената сума се възстановява на данъчно задълженото лице.

Самонаети лица (работещи с Gewerbe и свободни професии):

Извършващите стопанска дейност самостоятелно заети лица (пр. с Gewerbe) и упражняващите свободни професии са задължени да подават декларация за данък общ доход за всяка икономическа година.

Срокове за подаване на декларация за данък общ доход:

В случайте на доброволно подаване на данъчна декларация от наети лица няма строго определен календарен срок. Подаването може да стане и за минали периоди (години), но най- много до четири години назад.

Пр.: До 31.12.2015 може да се подаде декларация за данък общ доход за годините от 2011 (включително) до 2014.

При наетите лица, задължени да подават данъчна декларация, срокът на подаване според чл. 149 ал. 2 на Общия данъчен кодекс (Abgabenordnung = AO) е 5 месеца след изтичането на съответната година, ако във въпросния случай не е предвидено изключение по силата на друг закон.

Срокът за подаване при самостоятелно заетите лица, при липса на други законови разпоредби, също се определя по чл. 149 ал. 2 на Общия данъчен кодекс (Abgabenordnung или AO) и възлиза на 5 месеца след изтичането на съответната година .

За наети и самонаети лица, задължени да подават на данъчна декларация, петмесечният срок за подаване се удължава до 31- ви декември на съответната година, ако декларацията се изготвя от данъчен консултант, адвокат или други лица и организации, упълномощени чрез закон да извършват такива услуги.

Срокът може да бъде удължен и чрез подаване на писмена молба до Финансовата служба от страна на данъчно задълженото лице. Молбата трябва да се обоснове с наличието на основателни причини за забавянето на декларацията (пр.: продължително отсъствие от страната, набавяне на необходими документи, време за намиране на подходящ данъчен консултант).

При неспазването на установените срокове за подаване на декларация за данък общ доход на данъчно задълженото лице може да бъдат наложени финансови санкции от Финансовата служба (Finanzamt).

Борис Андреeв                                                                                                                                    Август 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *