За съществуването на т. нар. „SCHUFA“ е чувал почти всеки човек, който живее и работи в Германия. Най- често това става при преговори за кредитиране, запитване за жилище под наем или покупка на кола, а нерядко и при покани за плащане на различни задължения чрез инкасо- фирми. Идеята на настоящата статия е да даде яснота относно дейността на SCHUFA, значението ѝ и възможните последствията за гражданите.

Schufa Holding AG (съкр. от Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) е немско акционерно дружество със седалище в град Вийсбаден, чиято дейност е да подържа база от данни, въз основа на които се прави оценка за кредитоспособността на даден потребител. По този начин се предоставя известна сигурност най- вече за фирми, които възнамеряват да сключат бъдеща сделка с въпросния потребител.

Schufa не търси самостоятелно данни, а ги получава чрез множество фирми и търговци, които споделят информация за техните договорни партньори и поведението им в рамките на договора. Придобиването на тази информацията много често става именно със съгласието на самите партньори и клиенти. В редица договори, сключени директно или чрез интернет, фигурират т.нар. Schufa-  клаузи, които разрешават на търговеца да използва личните данни на клиента т.е. да ги предоставя на трети лица, които най- често са организации или предприятия като Schufa Holding AG, занимаващи се именно оценка на кредитоспособността. На теория гражданите не са длъжни да приемат подобна клауза, но на практика не могат да избират, тъй като отказът би ги лишил от сключването на желания договор.

Данните, които Schufa събира и запазва са: възраст, пол, настоящ и предишни адреси, наличие на договори към мобилни оператори, банки, лизингови компании и информации по обслужването им, информации относно производства по принудителни изпълнения или фалити и др.

Присъствието в базата данни на Schufa на дадено лице, само по себе си не винаги е свързано с негативи. Ако няма просрочени задължения и обслужва редовно настоящите си договори, гражданинът може да получи положителна справка за себе си, която да му помогне при получаването на жилище например, където такава често се изисква от наемодателя.

По- важно е т.нар. негативно вписване, което води и до негативна справка. Въпреки че често се използва като метод за сплашване в предупредителните писма на кредитори и инкасо- фирми, до негативно вписване може да се стигне само в няколко определени случая и то при наличието на строго определени условия:

1. При непогосяване на парични задължения и то ако:

– длъжникът е бил предупреден с писмена покана за плащане (Mahnung) поне два пъти,

– периодът между двете покани е минимум 4 седмици,

– в поканите изрично е посочена възможността за негативно вписване и

– длъжникът не е оспорил наличието или размера на дълга.

2. При задължения, които са признати от длъжника.

Този случай трябва да се има предвид особено при договарянето на разсрочени плащания по определен дълг. Неправилно формулиране на споразумението, може да се тълкува като признаване от страна на длъжника и при неспазване на уговорените срокове или вноски да доведе автоматично до негативно вписване в Schufa AG или до други неприятни последици.

3. При прекратяване на даден договор заради неплащане на дължимите вноски.

В този случай условието отново е длъжникът да бъде уведомен за последствията и грозящото го негативно вписване.

4. При претенции и дългове постановени чрез съдебно решение.

Срокът за допустимото съхраняване определени данни в регистрите на Schufa, може да достигне 3 години след приключване на кредитните взаимоотношения, в зависимост от съдържанието и значението на информациите.

Всеки гражданин има право по силата на § 34 Bundesdatenschutzgesetz (Закон за защита на личните данни) веднъж годишно и безплатно да получи справка за информациите свързани с него и съхранявани в базата данни на Schufa. Ако след подобна справка се окаже, че се съхраняват неверни или подлежащи на изтриване информации, се налага да се задвижи процедура по коригирането или отстраняването им. Практиката показва, че често това се оказва нелека задача за гражданите, при която се налага адвокатска или съдебна намеса.

Затова е нужно повишено внимание при споделянето на лични данни или даването на съгласие трети лица да ги използват. От особена важност е подходът ни при наличието на задължения и невъзможността или нежеланието да ги погасим. Игнорирането на тези задължения и на предупреждения от кредиторите или упълномощени от тях фирми за събиране води почти винаги до негативни и труднообратими последствия, едно от които е и  негативното вписване в Schufa.

Борис Андреев                                                                                                              Май 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *